كاربر:
صفحه اصلی | مشخصات کاربری | خروج

ثبت نام

مشخصات شما
پر كردن تمام فيلد ها الزامي است.
نام:             به انگليسي
نام خانوادگي:             به انگليسي
وضعيت اشتغال فعلي:
رتبه علمي فعلي: (در صورتيكه عضو هيأت علمي هستيد)
محل اشتغال فعلي: دانشگاه علوم پزشكي تهران (دانشكده يا مركز تحقيقاتي)
دانشكده/گروه و/يا مركز تحقيقاتي را مشخص كنيد
دانشكده/گروه
مركز تحقيقاتي
دانشگاه علوم پزشكي تهران (حوزه ستادي)
ساير مؤسسات
E-mail:
تلفن:

Username:
Password:
Confirm Password:
 
سامانه مديريت تشويق مقالات
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران